Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1: Beschrijving genoemde (rechts)personen en overeenkomst

Leefstijl Instituut Nederland.

1a.       Leefstijl Instituut Nederland: Hierna te noemen LIN

1b.       De opdrachtnemer is de (rechts)persoon die namens LIN diensten op het gebied van vitaliteits-coaching, trainingen, workshops en coachgesprekken of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

1c.       De opdrachtgever is de persoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van vitaliteits-coaching, trainingen, workshops en coachgesprekken of aanverwante werkzaamheden.

1d.       De coachee is de persoon die deelneemt aan een coaching sessie, training of workshop of coach gesprek of aanverwante vitaliteitscoaching of werkzaamheden.

De aangeboden diensten betreffen alle coachingwerkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin.

1e.       De overeenkomst betreft iedere afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2: Toepassing van de overeenkomst

2a.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.

2b.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer ook derden kunnen worden betrokken.

2c.       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van een overeenkomst

3a.       Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

3b.       Opdrachtnemer is slechts aan een offerte of aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd.

3c.       De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3d.       De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4a.       Bij een overeenkomst zal de opdrachtnemer gehouden zijn naar beste kunnen alle verplichtingen met de nodige zorgvuldigheid na te komen.

4b.       De opdrachtnemer kan te allen tijde wanneer dit noodzakelijk of nodig is, in overleg met opdrachtgever, werkzaamheden laten uitvoeren door derden of kan worden bijgestaan door derden.

4c.       De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden uit de overeenkomst ruim voor de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer worden verstrekt.

4d.       Wanneer de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LIN zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4e.       Wanneer voor de voltooiing van werkzaamheden door opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, waarbij de termijn niet is behaald, dan levert dat geen toerekenbare tekortkoming voor opdrachtnemer op. De overeenkomst kan om die reden niet ontbonden worden en geeft geen recht op schadevergoeding.

Bij overschrijding van de overeengekomen termijn wordt in samenspraak met opdrachtgever een nieuwe redelijke 2e termijn gesteld, waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren.  Bij overschrijding van deze 2e termijn kan voor opdrachtgever een reden zijn voor ontbinding van de overeenkomst.

4f.       Zakelijke opdrachtgevers kopen de diensten voor hun bedrijf per 2 jaar vooraf in.

4g.       Wanneer de opdrachtnemer bij een zakelijke opdracht een samenwerking aangaat via de opdrachtgever, met een derde, dan zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

5: Geheimhouding en Privacy

5a.       Gesprekken tussen opdrachtnemer, en de coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5b.       Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt geldt voor eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden betrokken.

5c.       Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de coachee hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

6: eigendom

6a.       Opdrachtnemer is rechthebbende van alle aan opdrachtgever en/of coachee verstrekte diensten en producten, waaronder de eventueel verstrekte readers, rapporten, modellen, oefenmaterialen en computerprogramma’s.

7: Honorarium en kosten

7a.       De tariefstelling van opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst dan wel per geleverde dienst.

7b.       Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt, alsmede declaraties ten behoeve van de opdrachtgever van ingeschakelde derden.

7c.       Opdrachtnemer kan opdrachtgever vragen om een redelijk voorschot van de tariefstelling vooraf te betalen in verband met kosten en onkosten die opdrachtnemer vooraf voor opdrachtgever maakt of moet gaan maken.

7d.      Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen tariefstelling aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.

7e.       Opdrachtnemer maakt onderscheid in tariefstelling voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers. De standaardtariefstelling van opdrachtnemer zijn de zakelijke tarieven. Opdrachtnemer kan besluiten om in voorkomende gevallen de particuliere tariefstelling te rekenen aan een particuliere opdrachtgever/natuurlijk persoon onder de strikte voorwaarde dat de opdrachtgever de dienst uit eigen middelen betaald.

8: Betaling

8a.       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum voor een zakelijke opdrachtgever en binnen 7 dagen na factuurdatum voor een particuliere opdrachtgever, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze.

8b.       Het staat opdrachtnemer vrij om, naar eigen oordeel en in afwijking van, de in 8a. omschreven algemene regel voor betaling, een aanbetaling van 50% tot 100% van de tariefstelling te verlangen. Deze aanbetaling dient plaats te vinden vóór aanvang van het eerste (betaalde) gesprek.

8c.       Wanneer de betalingstermijn is verstreken is de Opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande factuur.

8d.       Wanneer er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag.

9: Incassokosten

9a.       Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

10: Aansprakelijkheid

10a.     Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.

10b.    Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer ten opzichte van opdrachtgever en/of coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 500

10c.     Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever dan wel coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

10d.    Opdrachtnemer zal bij inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever dan wel coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

10e.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever dan wel coachee geleden schade, van welke aard ook, indien opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer duidelijk kenbaar waren of behoorde te zijn.

10f.     Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de coachee dreigende schade, in welke vorm dan ook. Indien de coachee enige schade zou oplopen, is opdrachtnemer dan wel door hem in te schakelen coaches of derden daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

10g.     De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van opdrachtnemer.

10h.    Indien opdrachtgever en/of de coachee een eventuele vordering op opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

11: Annuleringsvoorwaarden

11a.     De in het kader van de overeenkomst bedoelde werkzaamheden worden geacht te starten per de datum van acceptatie door opdrachtnemer. Dit is bekrachtigd door middel van ondertekening van de van opdrachtnemer ontvangen offerte.
Een andere aanvangsdatum kan worden overeengekomen, maar dan zal deze datum expliciet, afzonderlijk schriftelijk moeten worden overeengekomen door partijen.

11b.    Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen tariefstelling verschuldigd, indien hij – ook zonder te annuleren – geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van opdrachtnemer.

11c.     Annulering van een enkel coachgesprek door de coachee dient, ongeacht de reden van annulering, tenminste 24 uur van tevoren te geschieden, waarbij de ontvangstbevestiging door de coach en of opdrachtnemer leidend is. Bij annulering binnen 24 uur zullen de betreffende kosten van het coachgesprek op het tegoed in mindering worden gebracht van de begroting (bij een zakelijke opdrachtgever) of alsnog worden gefactureerd (bij een particuliere opdrachtgever).

12: Beëindiging van de Overeenkomst

12a.     Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, wanneer opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

12b.    Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

12c.     Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

13: Geschillen

13a.     Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

13b.    Wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever dan wel coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. Een mediator zal in onderling overleg worden aangewezen. De kosten van de mediator zullen ieder voor de helft door partijen worden gedragen.

13c.     Wanneer overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie in het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

———————–

LIN Leefstijl Instituut Nederland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders